Showing 1–16 of 17 results

Luxury là nhưng cây đàn có giá trị sưu tập cao, hầu hết là Top model của các hãng đàn nổi tiếng thế giới.

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ryoji Matsuoka no.80S (Excellent)

50.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Manuel Adalid Trandicional – 2022 (brand new)

195.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Ignacio Fleta – 1968 (Excellent)

1.600.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Masaru Kohno Maestro – 1998 (mint)

999.999.999

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Stella – 2021 (brand new)

95.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Daniel Friederich – 1988 (good)

1.500.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Libor Parazan “Medusa” – 2022 (mint)

120.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Sumio Korusawa no.30 – 1982 (Excellent)

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Picado Concerto – 2022 (brand new)

105.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Stephan Connor – 2014 (very good)

290.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Max Stromhmer – 1992 (very good)

90.000.000
225.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Paulino Bernabe Royal – 2003 (Mint)

550.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

Antonius Muller – 2004 (very good)

95.000.000

Đàn cao cấp (17 - 500 triệu)

A. Burguet mod AB (Excellent)

110.000.000