Saers S5 (brand new)

12.000.000

Rất khó để tìm một cây đàn dưới 15 triệu mà có âm thanh cũng như kết cấu ngoại hình, kỹ thuật làm được như Saers S5.
Sử dụng hệ nan Lattice (mắt cáo), âm thanh của Saers dâud đặn và lả lượt, đặc biệt dễ chơi và ngoại hình rất đẹp.